CES-D – Depressieschaal

Auteur : G.Hanewald (1987). Deze lijst bevat 20  uitspraken over gebeurtenissen, die betrekking hebben op gevoelens en stemming over de voorbije week. De participant kan kiezen uit 4 antwoorden die de frequentie aangeven waarin de gebeurtenis is voorgekomen. Antwoorden zijn : zelden of nooit (< 1 dag), soms of weinig (1-2 dagen), regelmatig (3-4 dagen), meestal of altijd (5-7 dagen), en itemscores lopen van 0-3. Bij een score van 16 of meer is er mogelijk sprake van depressie. Normen zijn gebaseerd op uitkomsten van een groep studenten uit Groningen (n=276).

 POMS – Profile of Mood States

Auteur: D.M. McNair. Vertaling/bewerking: F. Wald en D. Mellenberg (1991). Meet de momentane stemming, met 32 items die zijn onderverdeeld in de volgende 5 stemmingsdimensies: anger, depression, tension, fatigue, en vigor. Gevraagd wordt hoe men zich nu, op dit moment voelt. De 5 antwoordalternatieven lopen van: “helemaal niet” tot “heel erg”. Er zijn normen van studenten, van (oudere) gezonde vrijwilligers, en van atherosclerose patiënten.

 SAWS – Student Affect and Wellbeing Scale

Deze stemmingslijst voor studenten bevat 30 items die vragen naar hoe vaak men de afgelopen maand door de studie bepaalde gevoelens heeft gehad. De 5 mogelijke antwoordalternatieven lopen van <nooit> tot <heel vaak>. Scores worden verdeeld over 2 schalen: positief affect en negatief affect. Er zijn normen van eerstejaars psychologiestudenten. Auteur is S. Doosje.

 ZUNG – Zung Depressie Schaal

Meet de mate van depressie over de afgelopen twee weken. Bestaat uit 20 vragen die met een vierpuntsschaal beantwoord dienen te worden, lopend van “zelden of nooit” tot “bijna altijd tot altijd”. Er zijn normen van 154 gezonde volwassenen en van 50 psychiatrische patiënten. Deze normen zijn verdeeld in 5 klassen, lopend van “hoog” tot “zeer laag”.